Služby psychologa pro zaměstnavatele

Výběr a hodnocení vhodných zaměstnanců, posouzení předpokladů pro výkon profese za použití odborných psychodiagnostických metod

Osobnostní profil zahrnuje např.:
 • úroveň a strukturu rozumových schopností
 • emocionalitu, schopnost autoregulace (vzrušivost – stabilita, nízké sebeovládání – soustavné vřazování budoucího efektu do chování a rozhodování)
 • přizpůsobivost (někdo má tendenci nepřizpůsobit se novým podmínkám, ale přizpůsobovat podmínky sobě, má tendenci přidržovat se vlastních přístupů a činností, rychlost - pomalost přizpůsobení se)
 • kognitivní variabilitu – důležitá např. pro manažery, obchodníky (schopnost - neschopnost postihovat a zpracovávat náhlé změny situace a současně zvládat více úkolů)
 • odolnost vůči stresu
 • odolnost vůči rušivým vlivům (schopnost dokončit naplánovanou činnost při působení náhlých událostí - důležitá např. pro manažery, zdravotníky, dispečery)
 • konformita (podléhání - nepodléhání tlakům skupiny a jejím zájmům, autoritám, veřejnému mínění, souvisí s předcházením konfliktům a nedorozuměním)
 • nenápadnost versus sebeprosazování (konvenčnost, nenápadnost, zdrženlivost – sebeprosazování, vysoká ctižádost, vědomí vlastní hodnoty, vysoké aspirace a potřeba osobní prestiže)
 • tendence k nezávislosti (potřeba spoléhat sám na sebe - závislost na povzbuzení a porozumění ostatních)
 • lehkomyslnost versus odpovědnost (pečlivost, svědomitost, tendenci plánovat a dokončovat úkoly, sebekontrola, orientace na výsledky - nezodpovědnost, nespolehlivost ve vztahu k úkolům, lidem, důsledkům)
 • schopnost – neschopnost předvídat důsledky svého jednání, tendence k riziku a spoléhání na náhodu
 • odhalení poruch chování (psychopatických rysů)

Školení a vzdělávání personálu psychologem

Klasická témata např.:
 • komunikační dovednosti (druhy komunikace, řeč těla)
 • organizace a řízení času
 • jak udržet nejlepší zaměstnance

Eneagram

V současnosti nejdokonalejší typologie osobnosti, jejíž kořeny sahají do historie starší více než dva tisíce let, zdokonalená a používaná v současnosti předními světovými psychology. Nám umožňuje pochopit zákonitosti chování svého i ostatních lidí. Je využíváná v oblasti partnerských a rodinných vztahů (pomůže vám např. pochopit myšlení a chování partnera), v oblasti podnikání (poznání spolupracovníků, obchodních partnerů) ke zlepšení vztahů, komunikace a předcházení konfliktů. Na základě dlouholetého intenzivního studia tohoto systému a jeho praktické aplikace nabízím témata:

 • Složení kolektivu a efektivní komunikace, zlepšení vztahů
 • Typy osobnosti a zákonitosti chování v osobním a pracovním životě
 • Poznání potřeb svých zaměstnanců
 • Motivace chování lidí
Obsah školení lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám
piktogram psycholog
psycholog pro osoby regrese pro zaměstnavatele pro vzdělávací zařízení ceny osobní profil eneagram v praxi